Kavramlar

AKILLI FABRİKALAR

Geçmişte tamamen beden gücüyle yürütülen gündelik işlerin tamamını, günümüzde makineler ve internet ağları ile gerçekleştirilebilir durumda. Akıllı üretim, gelişmiş yazılım ve bilgisayar programlarının, makinelerle bütünleşmesiyle ortaya çıkan bir kavram. Akıllı fabrikalar, karmaşık üretim süreçlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde yönetmek konusunda oldukça başarılı. Akıllı bir fabrikada insanlar, makineler ve üretim kaynakları birbirleriyle derin bir etkileşim içinde faaliyet gösteriyorlar.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki çevrenin ve içindekilerin bilgisayar tarafından üretilen ses, görüntü, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünümüdür. Kullanıcı, gelişen artırılmış gerçeklik teknolojisinin de yardımıyla etrafındaki bilgi ile etkileşime girebilir.

BULUT BİLİŞİM SİSTEMİ

Bulut bilişim veya işlevsel anlamıyla çevrimiçi bilgi dağıtımı; bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen genel isimdir. Bulut bilişim bu yönüyle bir ürün değil, hizmettir. Bilgisayar kuramcıları tarafından internetin geleceğinin bulut bilişimden geçtiği iddia edilmektedir. Buna göre gelecekte, bilgisayar hard disklerinin yerine çevrimiçi bulutların kullanılacağı öngörüsü hakimdir.

BÜYÜK VERİ

Teknolojinin çığır açıcı düzeyde ilerlemesi ile birlikte, bilgiye erişimin ve bilgi paylaşımının bu ölçüde yaygınlaşması, yararsız ve yanlış bilgi sorununu da aynı ölçüde arttırdı. Çok fazla bilginin bulunduğu bu ortamdan gerçek ve güvenilir olanların ayıklanıp, saklanması artık mümkün; bu da bizi, “Büyük Veri” kavramına götürüyor. Büyük veri; “toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri, blog, fotoğraf, video, log dosyaları vb. gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimi” olarak tanımlanıyor.

NESNELERİN İNTERNETİ

Nesnelerin interneti; dijital ağa ve internete bağlı nesnelerin, sanal bir kimlik kazanarak, çevreleriyle fiziksel ve sosyal bağlamda iletişim halinde olması olarak açıklanabilir. Bir diğer deyişle nesnelerin, interneti aracı olarak kullanıp birbirleriyle iletişim içerisinde olması ve işleri kendileri yönetmesidir. Nesnelerin interneti ile:

  • Üretim ve üretim süreci yönetimi pratikleşecektir
  • Tedarik zinciri daha akıllı hale gelecektir
  • Enerji ve altyapı maliyetleri azalacaktır
  • Gelir ve kar düzeyinde artış sağlanacaktır

OTONOM ROBOTLAR

Robot, genel olarak “önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen elektro-mekanik cihaz” olarak tanımlanıyor. Robotlar doğrudan bir operatörün kontrolünde çalışabildikleri gibi, bir bilgisayar programı aracılığıyla bağımsız olarak da çalışabilirler. Günümüzde robotların en büyük kullanım alanı endüstriyel üretimdir. Özellikle otomotiv endüstrisinde çok sayıda robot kullanılıyor.

SİBER-FİZİKSEL SİSTEMLER

1950’li yıllarda ilk örnekleri ortaya çıkmaya başlayan bilgisayarlar, günümüzde ceplerimize sığabilecek kadar pratikleşti. Ulusal Bilim Kurumu (The National Science Foundation), siber-fiziksel sistemleri şu şekilde tanımlıyor: Siber-fiziksel sistemler; gözlemleme, koordinasyon ve kontrol gibi üretim süreçlerindeki temel prensiplerin, hesaplama ve iletişim bileşkesinden oluşan karma teknoloji tarafından yönetildiği sistemlerdir. Söz konusu karma teknolojiyi daha açık bir şekilde ifade etmek istersek, fiziksel makineleri siber teknoloji ile bütünleştirme yoluyla çok daha akıllı hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bu süreç bir bütün halinde siber-fiziksel sistemler olarak adlandırılıyor.

SİMÜLASYON

Simülasyon, “Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit edilmesi” olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda simülasyon, sistem nesneleri arasında tanımlanmış ilişkileri içeren sistem veya süreçlerin bir modelidir. Peşi sıra gelişen ilk üç sanayi devrimi boyunca fabrikalara ve iş dünyasına giren buhar, elektrik, bilişim güçlerinden sonra artık simülasyon teknolojileri de fabrikalara giriyor.

SİSTEM ENTEGRASYONU

Sistem Entegrasyonu, birden fazla sistemin bir araya getirilerek tek bir sistem olarak çalışmalarını sağlar. Sistemlerin işlevselliğini arttırabilmek için birçok alt sistemin birbiri ile entegre olması gerekir. Artık sistemler tasarlanırken, kendi içlerinde çalışıp diğer sistemlerle de entegre olacak şekilde geliştiriliyor.

YAZICILAR

3 Boyutlu (3D)
3 Boyutlu veya 3D yazıcı; dijital 3 boyutlu bilgisayar verisini (üç boyutlu CAD çizim), elle tutulabilecek gerçek nesnelere dönüştüren bir makinedir.

3D Yazıcılar ile Neler Yapılabilir?
3D yazıcı teknolojileri sayesinde birçok farklı malzeme ve yöntem kullanılarak oldukça geniş bir alana hitap etmek mümkün. 3D yazıcılar; genetikten bilişim teknolojilerine, tıptan sanayiye, şehir planlamadan gıdaya ve kuyumculuğa kadar tüm hayatımızı değiştirmeye aday.

Dört Boyutlu (4D)
4D yazıcıdan çıkan ürünlerde, üç boyutlu olmalarıyla birlikte içinde bulundukları çevre şartlarına göre kendiliğinden şekil değiştirme özellikleri olacak. Düz bir metal parçanın su altına yerleştirildiğinde kendiliğinden boru şeklini alması, yağmurlu ve güneşli hava ayrımını algılayıp kendiliğinden bota ve sandalete dönüşebilen ayakkabı gibi örnekler, 4D yazıcıların hayatımıza getireceği yeniliklerden sadece birkaç tanesi.